ร่างกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ  กรมบัญชีกลาง
 

1. ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สาระสำคัญ

ยกเลิกข้อ ๗ วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทั้งหลักเกณฑ์บางประเด็นที่สมควรปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น กรณีเป็นผู้มีสิทธิทั้งสองฝ่ายขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ กรณีหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาที่ผู้มีสิทธิได้รับมาแล้วเกิดการสูญหาย และกรณีหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

สถานะ         มิถุนายน ๒๕๕๘     

เนื่องจากกรมบัญชีกลางมีนโยบายให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร โดยจัดทำเป็นหนังสือเวียนแจ้งส่วนราชการแทนการออกเป็นระเบียบ ดังนั้น จึงได้ยุติการดำเนินการร่างระเบียบฯ ดังกล่าว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานค่าตอบแทนและสวัสดิการ สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ปัญหาและอุปสรรค

-

หมายเหตุ/อื่นๆ

-
 

2. ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) ฉบับที่ ..

สาระสำคัญ

          ร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ บัญญัติให้นำเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ มารวมเป็นเบี้ยหวัดหรือบำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ มารวมเป็นเบี้ยหวัดหรือบำนาญ และให้ถือเป็นเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัดหรือบำนาญตามพระราชบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี และบัญญัติกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการกำหนดเบี้ยหวัดหรือบำนาญขั้นต่ำหรือปรับเพิ่มเบี้ยหวัดหรือบำนาญในอัตราไม่เกินร้อยละสิบของเบี้ยหวัดหรือบำนาญที่ได้รับอยู่ ให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

สถานะ         เมษายน ๒๕๕๖     

          คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓ ให้กระทรวงการคลังนำร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับไปพิจารณาเพิ่มเติมสาระสำคัญเกี่ยวกับการคิดสูตรการคำนวณบำนาญและการบริหารจัดการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการที่น่าจะนำมารวมไว้ในฉบับเดียวกัน และให้กระทรวงการคลังดำเนินการตามมติดังกล่าวต่อไป
         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบนโยบายให้กรมบัญชีกลางคำนวณภาระงบประมาณเพื่อเยียวยาให้แ่ก่สมาชิก กบข. โดยสมัครใจ ทั้งผู้ที่ออกจากราชการแล้วและผู้ที่ยังอยู่ในระบบราชการ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
ปลัดกระทรวงการคลัง ได้มอบหมายให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลัง สำนักงาน ก.พ. สำนักงบประมาณ สำนักงานคระกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กรมบัญชีกลางได้เสนอร่าพระราชบัญญัติฯ เพื่อให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/๔๕๓๖๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบนโยบายเพิ่มเติม โดยให้ปรับปรุงแก้ไขระยะเวลาในการมีผลใช้บังคับและเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับภาระงบประมาณ
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้กระทรวงการคลังทำการคำนวณข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระงบประมาณ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ รัฐมนตรีีว่าการกระทรวงการคลังไได้นำข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระงบประมาณเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อขอรับนโยบายเพิ่มเติม ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบกับเรื่องดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
            เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ กระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมตรีพิจารณา ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/๕๑๑๓ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖
            เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำร่างพระราชบัญญัติฯ เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้ขอให้คำนวณข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระงบประมาณ ซึ่งกระทรวงการคลังได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/๕๓๗๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ สำนักกฎหมาย

ปัญหาและอุปสรรค

-ใช้งบประมาณมาก

หมายเหตุ/อื่นๆ

ใช้งบประมาณมาก
 

3. พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่๗) พ.ศ. ๒๕๕๓

สาระสำคัญ

          ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้นำเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ มารวมเป็นเบี้ยหวัดหรือบำนาญ และให้ถือเป็นเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัดหรือบำนาญตามพระราชบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี และบัญญัติกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการกำหนดเบี้ยหวัดหรือบำนาญขั้นต่ำหรือปรับเพิ่มเบี้ยหวัดหรือบำนาญในอัตราไม่เกินร้อยละสิบของเบี้ยหวัดหรือบำนาญที่ได้รับอยู่ ให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

สถานะ         ประกาศใช้บังคับแล้ว     

          ประกาศใช้บังคับแล้ว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านเงินเดือนค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ สำนักกฎหมาย

ปัญหาและอุปสรรค

หมายเหตุ/อื่นๆ

 

4. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (บำเหน็จค้ำประกัน)

สาระสำคัญ

กำหนดให้ผู้รับบำนาญสามารถนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินได้

สถานะ              

อยู่หระว่างนายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านเงินเดือนค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ สำนักกฎหมาย

ปัญหาและอุปสรรค

หมายเหตุ/อื่นๆ

 

5. ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ศ. ....

สาระสำคัญ

ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.๒๕๒๑
แก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยพิเศษให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ

สถานะ              

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ให้ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาทั้ง ๒ ฉบับ กลับคืนมายังกระทรวงการคลังก่อน เมื่อรัฐสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แล้ว จึงเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้สอดคล้องกันต่อไป จึงต้องชลอการดำเนินการกฎหมายดังกล่าว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านเงินเดือนค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ สำนักกฎหมาย

ปัญหาและอุปสรรค

หมายเหตุ/อื่นๆ

 

6. ร่างพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินเดือนอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สาระสำคัญ

ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.๒๕๒๑
แก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยพิเศษให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ

สถานะ              

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ให้ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาทั้ง ๒ ฉบับ กลับคืนมายังกระทรวงการคลังก่อน เมื่อรัฐสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แล้ว จึงเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้สอดคล้องกันต่อไป จึงต้องชลอการดำเนินการกฎหมายฉบับดังกล่าว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านเงินเดือนค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ สำนักกฎหมาย

ปัญหาและอุปสรรค

หมายเหตุ/อื่นๆ

 

7. ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๔

สาระสำคัญ

เป็นการปรับเพิ่มเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ให้แก่ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ในอัตราร้อยละ ๕ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓

สถานะ         ประกาศใช้บังคับแล้ว     

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ตอนที่ ๒๒ ก หน้า ๑-๓ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านเงินเดือนค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ สำนักกฎหมาย

ปัญหาและอุปสรรค

ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวต้องเสร็จก่อนวันที่๑ เมษายน ๒๕๕๔ เพื่อจะได้จ่ายเงินให้ผู้รับบำนาญได้ทันเดือนเมษายน ๒๕๕๔

หมายเหตุ/อื่นๆ

 

8. ร่างพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕

สาระสำคัญ

          ๑) ปรับปรุงสิทธิการไดรับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนโดยกำหนดให้สำหรับกรรมการในคณะกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือโดยประกาศพระบรมราชโองการ หรือโดยคณะรัฐมนตรี หรือโดยรัฐมนตรีเจ้าสังกัดซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (มาตรา๖)
          ๒) กำหนดให้เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งตามอัตราเบี้ยประชุมที่ รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยให้เลขานุการมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม ไม่เกินหนึ่งคน
เว้นแต่ บทบัญญัติของกฎหมายหรือประกาศพระบรมราชโองการหรือคำสั่งหรือที่จัดให้มีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามพระราชกฤษฎีกานี้กำหนดให้มีเลขานุการมากกว่าหนึ่งคน ให้เลขานุการมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมไม่เกินสองคน และผู้ช่วยเลขานุการมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมไม่เกินสองคน (มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง)
          ๓) ให้กระทรวงการคลังออกประกาศกระทรวงการคลังตามวรรคหนึ่ง โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีขึ้นมาหนึ่งคณะ จำนวนไม่เกินสิบคน เพื่อพิจารณาดำเนินการให้ความเห็นต่อกระทรวงการคลัง(มาตรา๑๖วรรคสอง)

สถานะ         ประกาในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕     

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๑๐ ก วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำนักกฎหมาย

ปัญหาและอุปสรรค

หมายเหตุ/อื่นๆ

 

9. ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สาระสำคัญ

          ยกเลิกบทบัญญัติตามมาตรา ๘ ตรี แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมจากทางราชการ รวมทั้งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นกฎหมายสวัสดิการเช่นเดียวกัน

สถานะ         ประกาศใช้บังคับแล้ว     

          สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๑๓๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แจ้งว่า ได้นำพระราชกฤษฎีกาฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๕ ก ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานค่าตอบแทนและสวัสดิการ สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ปัญหาและอุปสรรค

หมายเหตุ/อื่นๆ

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่๗) พ.ศ. ๒๕๕๔
 

10. ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สาระสำคัญ

เป็นการปรับปรุงแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้มีผลใช้บังคับกับข้าราชการรัฐสภาสามัญ และปรับปรุงแก้ไขคุณสมบัติของข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีเวลาราชการเหลือไม่น้อยกว่าสองปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตและกำหนดให้ผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาห้ามบรรจุกลับเข้าเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และ ลูกจ้างของส่วนราชการของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายรัฐสภา

สถานะ         ประกาศใช้บังคับแล้ว     

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอน ๘๙ ก วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ โดยมีผลใชับังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านเงินเดือนค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ สำนักกฎหมาย

ปัญหาและอุปสรรค

พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๕

หมายเหตุ/อื่นๆ

 

11. ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....

สาระสำคัญ

          แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและรองรับในอนาคต รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับระบบจำแนกประเภทตำแหน่งใหม่ของข้าราชการพลเรือน

สถานะ         ประกาศใช้บังคับแล้ว     

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามในร่างระเบียบฯ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว (เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๔๒ ง วงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำนักกฎหมาย

ปัญหาและอุปสรรค

หมายเหตุ/อื่นๆ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
 

12. ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สาระสำคัญ

          ปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงของผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวในสัดส่วนร้อยละ ๕ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓

สถานะ              

         - เสนอต่อกระทรวงการคลังตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/๐๔๕๙๖ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่ กค ๐๔๐๖.๔/๑๑๒๒๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔
- เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลกระทรวงการคลังจึงได้ส่งเรื่องที่ค้างการพิจาณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคืนกรมบัญชีกลางโดยขณะนี้กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างทบทวนร่างระเบียบฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อเสนอให้รัฐมนตรีชุดใหม่พิจารณาต่อไป

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำนักกฎหมาย

ปัญหาและอุปสรรค

หมายเหตุ/อื่นๆ

 

13. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓

สาระสำคัญ

กำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ที่ได้รับการเลื่อนเป็นระดับชำนาญการพิเศษได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท ในกรณีที่ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษดังกล่าวไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง

สถานะ         ประกาศใช้บังคับแล้ว     

ประกาศใช้บังคับแล้ว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำนักกฎหมาย

ปัญหาและอุปสรรค

หมายเหตุ/อื่นๆ

 

14. ระเบียบการะทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

สาระสำคัญ

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของส่วนราชการที่ถือปฏิบัติมีความเหมาะสมและถูกต้องกับการแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ตรวจพิสูจน์ พ.ศ. ๒๕๔๖ มีเหตุจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

สถานะ         ประกาศใช้บังคับแล้ว     

ประกาศใช้บังคับแล้ว

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านค่าใช้จ่ายในการบริการ สำนักกฎหมาย

ปัญหาและอุปสรรค

หมายเหตุ/อื่นๆ

 

15. ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ....

สาระสำคัญ

ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ และยกร่างระเบียบขึ้นใหม่ โดยปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างประจำ ระบบวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่นๆ ของลูกจ้างประจำ

สถานะ         ยกเลิก     

คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี (คณะที่ ๔) ได้มีหนังสือ ที่ นร. ๐๕๐๓/๒๑๙๒๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ส่งร่างระเบียบ กระทรวงการคลังฯ คืนกระทรวงการคลัง เนื่องจากไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจกระทรวงการคลังในการออกระเบียบกระทรวงการคลังฯ ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้ถอนร่างพระราชบัญญัติการเงินภาครัฐ พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ก่อน ซึ่งให้อำนาจกระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์ หรือระเบียบเกี่ยวกับลูกจ้างประจำได้ และกรมบัญชีกลางจะเสนอร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. .... ให้คณะรัฐมนตรีอีกครั้ง
-รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สินมีดำริให้เพิ่มเติมเหตุผลใ้ห้ชัดเจนยิ่งขึ้นขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนิการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านเงินเดือนค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ สำนักกฎหมาย

ปัญหาและอุปสรรค

คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตุว่าไม่มีกฏหมายใดให้อำนาจกระทวงการคลังในการออกระเบียบกระทรวงการคลังฉบับนี้ หากจำเป็นต้องออก ควรเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ/อื่นๆ

 

16. ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๔

สาระสำคัญ

กำหนดให้ลูกจ้างประจำที่ออกจากงานไปและเลือกรับบำเหน็จรายเดือนหรือได้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตาย ทายาทจะมีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอดจำนวน ๑๕ เท่าของบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน

สถานะ         ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔     

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๘ ตอนพิเศษ ๖๗ ง เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ และกรมบัญชีีกลางได้มีหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว.๒๒๖ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านเงินเดือนค่าจ้างบำเหน็จบำนาญ สำนักกฎหมาย

ปัญหาและอุปสรรค

หมายเหตุ/อื่นๆ

 

17. ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยรายจ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าสินบน รางวัล หรือค่าใช้จ่ายในการจัดให้ได้มาซึ่งเงินจากการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา พ.ศ. ....

สาระสำคัญ

          มีเจตนารมณ์เพื่อให้บุคคลหรือสำนักงานสืบหาทรัพย์สินที่เป็นเอกชนมาช่วยดำเนินการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา เพื่อให้หน่วยงานของรัฐได้รับเงินค่าตอบแทนจากการบังคับคดีทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่ขายทอดตลาดได้

สถานะ              

๑. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑

๒. คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่ ๒ ได้เชิญผู้แทนสำนักความรับผิดทางแพ่งร่วมพิจารณาปรับแก้ร่างระเบียบฯ รวม ๙ ครั้ง เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓

๓. เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ สำนักอัยการสูงสุดมีหนังสือขอให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ชะลอการบังคับใช้ระเบียบฯ ไว้ก่อนเนื่องจาก พ.ร.บ. แก้ไขใหม่ให้อำนาจสำนักอัยการสูงสุดเป็นผู้ดำเนินการบังคับคดี จึงเกรงว่าจะเกิดปัญหาการทับซ้อนกันของอำนาจหน้าที่

๔. เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ กรมบัญชีกลางได้เห็นชอบร่างระเบียบฯ ที่คณะกรรมการตรวจสอบฯ แก้ไขและแจ้งให้ผ่ายเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ดำเนินการต่อไป โดยมีข้อสังเกตในประเด็นเกี่ยวกับอัตราส่วนการหักเงินเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้สืบหาทรัพย์สินก่อนนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

๕. สำนักเลขาธิการรัฐมนตรีมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ แจ้งให้กรมบัญชีกลางยืนยันร่างระเบียบฯ อีกครั้งเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ปัจจุบันอยู่หระหว่างทำหนังสือแจ้งยืนยัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มพัฒนาและบริหารงานละเมิดและแพ่ง สำนักความรับผิดทางแพ่ง

ปัญหาและอุปสรรค

สาเหตุที่ทำให้การพิจารณาร่างระเบียบล่าช้า
          ๑.ต้องพิจารณาถึงฐานอำนาจที่มาของกฎหมายในการออกระเบียบ
          ๒. ต้องหารือข้อกฎหมายต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
          ๓. ต้องเชิญผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด กรมบังคับคดี และสภาทนายความมาร่วมการพิจารณา
          ๔. เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง

หมายเหตุ/อื่นๆ

ปัจจุบัน สำนักความรับผิดทางแพ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการเสนอกระทรวงการคลัง เพื่อขออนุมัติถอนร่างระเบียบฯ ออกจากการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เนื่องจากสำนักอัยการสูงสุดมีหนังสือแจ้งว่า อาจเกิดความซ้ำซ้อนกับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
 

18. ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

สาระสำคัญ

          เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐคล่องตัวมีความชัดเจนในการปฏิบัติ โปร่งใส เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ประหยัดงบประมาณของแผ่นดิน บังเกิดความคุ้มค่า เป็นประโยชน์แก่ราชการ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามแนวทางการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการและเพื่อให้ระเบียบมีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน

สถานะ              

- เดิมได้เสนอรร่างระเบียบฯ พร้อมทั้งสรุปประเด็นสำคัญในการแกไขเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบฯ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่าไป ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที กค ๐๔๒๑.๓/๐๐๙๒๙ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
-ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนความเหมาะสมของร่างระเบียบฯ อีกครั้งหนึ่ง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานระเบียบว่าด้วยการพัสดุ สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง

ปัญหาและอุปสรรค

หมายเหตุ/อื่นๆ

 

19. ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ....

สาระสำคัญ

ตามที่ระเบียบการะทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลใช้บังคับมาข่วงระยะเวลาหนึ่งและเจตนารมณ์ของระเบียบฯ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน โดยให้หัวหน้าหน่วยราชการของงบประมาณมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามความจำเป็น เหมาะสมและประหยัด แต่เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและในอนาคตการใช้จ่ายเงินงบประมาณก็ต้องใช้อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่าใ้ใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศให้เหมาะสมกับฐานะการเงินงบประมาณของประเทศ รวมทั้งหลักเกณฑ์บางประเด็นทีสมควรปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายในส่วนที่ผู้ฝึกอบรมไม่ออกให้ ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ เป็นต้น ระเบียบฯ ปัจจุบันอนุโลมให้เบิกจ่ายใน่วนที่ผู้จัดการฝึกอบรมไม่ออกใ้ห้ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สมควรปรับปรุง แก้ไขให้เบิกตามอััตราที่กำหนดไ้ว้ในระเบียบฯ รวมทั้งสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การใช้เอกสาร หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายไว้โดยเฉพาะในระเีบียบฯ

สถานะ              

-กรมบัญชีกลางได้เสนอร่างระเบียบฯ เพื่อเสนอให้รองปลัดกระทรวงการคลังหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สินพิจารณา ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/๓๐๒๘๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
- กระทรวงการคลังได้เห็นชอบกับร่างระเบียบฯ แล้ว และมีหนังสือถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/๒๑๒๙๒ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม เพื่ิิอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบร่างระเบียบฯ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕
- คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฏหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่ ๔ ได้นัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างระเบียบฯ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕๕ , ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ ครั้ที่ ๓ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๕ ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
-กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือถึงฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีคณะที่ ๔ เพื่อยืนยันร่างระเบียบฯ ตาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๔/๑๑๖๒๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร /สำนักกฎหมาย

ปัญหาและอุปสรรค

หมายเหตุ/อื่นๆ

 

20. ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ....

สาระสำคัญ

โดยที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดขึ้นมาเป็นระยะเวลาพอสมควรและได้มีการแก้ไขระเบียบฯ แล้วรวม ๓ ครั้ง ประกอบกับในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินทดรองตามระเบียบฯ ทั้งในกรณีปกติและกรณีที่มีความรุนแรงและกว้างขวางมักมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้องเหมาะสมในการใช้จ่ายเงินทดรองราชการและระเบียบฯ ปัจจุบันไม่ได้กำหนดเรื่องการติดตามตรวจสอบที่เพียงพอ ทำให้ขาดข้อมูลที่กำหนดแนวทางในการดำเนินการในเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพือ่ให้สามารถกำกับดูแลและติดตามการใช้จ่ายเงินตามเจตนารมณ์ที่จะบรรเทาความเดือดร้อนแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยและป้องกันการทุจริต ตลอดจนการขาดวินัยทางการคลัง จึงเห็นควรยกร่างระเบียบกระทรวงการคลัึงว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ... ขึ้นใหม่

สถานะ              

-เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกับร่างระเบียบฯ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
-ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจร่างของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านการเิบิกจ่ายสำนักกฎหมาย

ปัญหาและอุปสรรค

หมายเหตุ/อื่นๆ

 

21. ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สาระสำคัญ

๑. กำหนดถ้อยคำเพิ่มเติมในบทบัญญัติมาตรา ๗(๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จากเดิม "ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว" เป็น "ทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้อยู่แล้ว โดยการจัดที่พักอาศัยของทางราชการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด"
๒. กำหนดบทบัญญัติมาตรา ๗/๑ เพิ่มขึ้นใหม่ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานตามกฎหมายอื่น ที่ได้โอนมาเป็นข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้เป็นครั้งแรก ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้

สถานะ         พฤศจิกายน ๒๕๕๖     

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๐ ตอนที่ ๙๑ ก วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖หมายเหตุ : พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๖

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานค่าตอบแทนและสวัสดิการ สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ปัญหาและอุปสรรค

-

หมายเหตุ/อื่นๆ

-
 

22. ร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ พ.ศ. .... (ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....)

สาระสำคัญ

บัญญัติให้ข้าราชการและผู้รับบำนาญซึ่งเป็นสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ สามารถแสดงความประสงค์เลือกกลับไปรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้

สถานะ         พฤศจิกายน ๒๕๕๗     

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบในหลักการแล้ว อยู่ระหว่างเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา โดยได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ และประธานฯ ได้นัดหมายให้มีการประชุมครั้งที่ ๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ/สำนักกฎหมาย

ปัญหาและอุปสรรค

-

หมายเหตุ/อื่นๆ

-
 

23. ร่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สาระสำคัญ

โดยที่เงินคงคลังเป็นเงินสดที่รัฐบาลมีไว้เพื่อการใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลทำให้มีความจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินคงคลังให้เกิดความมั่งคงและยั่งยืน โดยเงินคงคลังควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีเพียงพอต่อความต้องการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งหากเงินคงคลังมีมากกว่าความจำเป็นที่ต้องสำรองไว้ ก็ควรที่จะเพิ่มโอกาสในการนำเงินคงคลังดังกล่าวไปหาผลตอบแทน ซึ่งจากเดิมฝากไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยไม่ได้รับผลตอบแทน จึงส่งผลให้ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินคงคลังไปหาผลตอบแทนได้ อันจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินคงคลัง

สถานะ         มิถุนายน ๒๕๕๘     

เนื่องจากรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจรายจ่ายและหนี้สิน (นางสาวสุภา ปิยะจิตติ) ในขณะนั้น มีดำริให้ถอนเรื่องเนื่องจากอาจไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขพระราราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ แล้ว โดยอาจใช้แนวทางอื่นในการนำเงินคงคลังไปหาผลตอบแทนได้ และในเบื้องต้นให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ธนาคารแห่งประเทศไทย มาประชุมหารือร่วมกันก่อน ซึ่งจากการประสานงานเป็นการภายในกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย มาประชุมหารือกันก่อน ซึ่งจากการประสานเป็นการภายในกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าจะต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๘๕ เพื่อรองรับการดำเนินการในการจ่ายดอกเบี้ยตามบัญชีเงินฝากให้แก่กระทรวงการคลัง อย่างไรก็ดี โดยที่สถานการณ์การคลังในปัจจุบันเงินคงคลังไม่ได้มีเงินจำนวนมากเพียงพอที่จะนำไปหาประโยชน์ได้ ประกอบกับการจัดเก็บรายได้ที่ลดลง ในชั้นนี้ จึงเห็นควรยุติการดำเนินการในเรื่องนี้ไว้ก่อน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านการเบิกจ่าย สำนักกฎหมาย

ปัญหาและอุปสรรค

-

หมายเหตุ/อื่นๆ

-
 

24. ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของหน่วยงานย่อย พ.ศ. ....

สาระสำคัญ

โดยที่ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้กำหนดขึ้นมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้ว จึงเห็นสมควรยกเลิกระเบียบดังกล่าวข้างต้นและยกร่างระเบียบขึ้นใหม่ให้เหมาะสมกับโครงสร้างของส่วนราชการในปัจจุบันและสอดคล้องกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ตลอดจนเพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานส่วนราชการที่มีหน่วยงานย่อยในสังกัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยกำหนดเป็นร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังของหน่วยงานย่อย พ.ศ. ....

สถานะ         มิถุนายน ๒๕๕๘     

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลังจึงได้ส่งร่างระเบียบฯ ดังกล่าวคืนมา เพื่อให้กรมบัญชีกลางพิจารณาทบทวนอีกครั้ง ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และได้นำเสนอรองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน (นางสาวสุภา ปิยะจิตติ) ในขณะนั้น เพื่อพิจารณาลงนาม แต่ปรากฏว่ารองปลัดกระทรวงการคลังฯ มีดำริให้ปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง โดยที่ร่างระเบียบฯ ที่เสนอกระทรวงการคลังนั้น มีการพิจารณาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว และมีกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก จึงเห็นควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบฯ ดังกล่าวใหม่ให้เป็นปัจจุบันจะเหมาะสมกว่า ประกอบกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๕/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๓ เรื่องการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังของหน่วยงานย่อย เป็นแนวทางให้ส่วนราชการถือปฏิบัติได้ ในชั้นนี้ จึงเห็นควรยุติการดำเนินร่างระเบียบฯ ไว้ก่อน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านการเบิกจ่าย สำนักกฎหมาย

ปัญหาและอุปสรรค

-

หมายเหตุ/อื่นๆ

-
 

25. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... (ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. ....)

สาระสำคัญ

เพื่อให้การบริหารเงินนอกงบประมาณประเภททุนหมุนเวียนเกิดประโยชน์สูงสุด ลดความเสี่ยงสร้างความมั่นคง เสริมสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมภิบาลในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้สอดคล้องและอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการเงินการคลังของประเทศ อันจะทำให้ทุนหมุนเวียนเป็นเครื่องมือและกลไกทางการเงินเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

สถานะ         ธันวาคม ๒๕๕๘     

ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานเงินฝากและสารสนเทศเงินนอกงบประมาณ สำนักกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ

ปัญหาและอุปสรรค

-

หมายเหตุ/อื่นๆ

-
 

26. ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สาระสำคัญ

๑. กำหนดให้ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในประเทศที่ไม่มีสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล หรือในประเทศหรือเมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติ ตามรายชื่อที่กระทรวงการคลังกำหนด มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับบุตรที่ศึกษาในสถานศึกษานอกประเทศที่ข้าราชการผู้นั้นมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ ยกเว้นสถานศึกษาในประเทศไทย
๒. ขยายสิทธิเกี่ยวกับระดับการศึกษาจากเดิมกำหนดให้ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เฉพาะบุตรที่ศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
๓. ขยายสิทธิเกี่ยวกับสถานศึกษา จากเดิมกำหนดให้ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เฉพาะบุตรที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติเท่านั้น เป็น ให้รวมถึงโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนด้วย
๔. ขยายสิทธิให้ข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร เครือรัฐออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเช่นเดียวกันกับข้าราชการที่ประจำการในประเทศอื่นๆ

สถานะ         ธันวาคม ๒๕๕๘     

อยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างระเบียบฯ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานค่าตอบแทนและสวัสดิการ สำนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ปัญหาและอุปสรรค

-

หมายเหตุ/อื่นๆ

-
 

27. ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....

สาระสำคัญ

ร่างพระราชบัญญัตินี้ เป็นการนำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาปรับปรุงแก้ไขและยกร่างขึ้นใหม่เป็นกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีประเด็นที่กำหนดขึ้นใหม่ เช่น การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี การจัดทำฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุ การประเมินผลและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติของส่วนราชการ การขึ้นทะเบียนผู้รับเหมางานก่อสร้างของทางราชการ การรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารเชิญชวน การกำหนดเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโดยไม่คำนึงถึงราคาเพียงอย่างเดียว การกำหนดให้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างได้ ในกรณีที่เห็นว่าส่วนราชการมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ เป็นต้น และยังมีประเด็นที่ได้ยกเลิก ได้แก่ เรื่องการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษและการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันแบบเสรีและป้องกันการผูกขาดตัดตอนทั้งทางตรงและทางอ้อมจากภาครัฐ

สถานะ         ธันวาคม ๒๕๕๘     

อยู่ระหว่างการเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พระราชบัญญัติจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานระเบียบว่าด้วยการพัสดุ สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ปัญหาและอุปสรรค

-

หมายเหตุ/อื่นๆ

-
 

28. ร่างพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. ....

สาระสำคัญ

ยกเลิกคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และกำหนดให้การอนุมัติสั่งจ่ายเงินสงเคราะห์เป็นอำนาจของอธิบดีกรมบัญชีกลางหรือผู้ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ได้แก่ กำหนดใ้หใช้อัตราเงินเดือนแรกบรรจุต่ำสุดของข้าราชการสามัญประเภทวิชาการ (วุฒิปริญญาตรี) ที่ใช้อยู่ขณะประสบภัยเป็นฐานในการคำนวณเงินสงเคราะห์ กำหนดให้จ่ายเงินชดเชยระหว่างเข้ารับการรักษาพยาบาลตามคำสั่งแพทย์ในอัตราวันละ ๓๐๐ บาท กำหนดให้กระทรวงการคลังมีอำนาจอนุมัติค่ารักษาพยาบาลบางรายการที่ไม่สามารถเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการได้โดยตรง กำหนดให้จ่ายเงินช่วยค่าจัดการศพ เป็นเงินจำนวนสามเท่าของอัตราเงินเดือนแรกบรรจุต่ำสุดของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ (วุฒิปริญญาตรี) ที่ใช้อยู่ขณะถึงแก่ความตาย

สถานะ         ธันวาคม ๒๕๕๘     

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีดำริให้สำนักกฎหมายกลับมาพิจารณาอีกครั้ง กรณีองค์ประกอบคณะกรรมการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และจำนวนเงินในการให้ความช่วยเหลือ โดยควรเทียบเคียงกับภาคเอกชนหรือประกันสังคม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบด้านเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ สำนักกฎหมาย

ปัญหาและอุปสรรค

-

หมายเหตุ/อื่นๆ

-